White Wedding ? Hybrid ? 22-27% THC – 1 Gram

$10.00

SKU: 303 Category: