White Wedding ? Hybrid ? 22-27% THC – 28 Gram

$200.00

SKU: 306 Category: