White Wedding ? Hybrid ? 22-27% THC – 7 Gram

$60.00

SKU: 304 Category: